Samenstelling

Burgemeester B.F.A. van der Kluit - de Groot, VVD

 Burgemeester B.F.A. van der Kluit - de Groot, VVD
 vanderkluit@nederlek.nl


Portefeuille:

 • Algemeen bestuurlijke aangelegenheden en coördinatie, waaronder burgerzaken, intergemeentelijke en internationale samenwerking en representatie.
 • Openbare orde en veiligheid (brandweer, politie, rampenbestrijding en GHOR)
 • Voorlichting en communicatie (inclusief lokale omroep en kabeltelevisie)
 • Documentaire informatievoorziening (inclusief archief)
 • Personeel  en organisatiebeleid
 • Control structuurvisie
 • Vervanging portefeuille wethouder van der Graaf

opzet roelse 02

Wethouder D.C. Roelse, VVD
d.roelse@nederlek.nl

Portefeuille:

 • 1e loco burgemeester
 • Financiën en belastingen
  - Structuurvisie – projectportefeuillehouder
  o Krimpen aan de Lek:
  Nieuw dorpshart binnenterrein
  Nieuw dorpshart centrumgebied
  o Lekkerkerk
  Poolmanweg en omgeving
  Parkwijk
  Tiendhoek II
  Tussen Dijk en Bakwetering
 • Structuurvisie – coördinerend portefeuillehouder (strategische samenhang tussen de sturingselementen: ruimtelijk beleid, volkshuisvesting, financiën, welzijn en communicatie)
 • Ruimtelijk beleid, waaronder het vaststellen, het ontwikkelen en het handhaven van bestemmingsplannen
 • Beheer openbare ruimte (wegen, riolering, water en groen)
 • Grondtransacties
 • Gemeentelijke eigendommen en accommodaties
 • Economische zaken, waaronder middenstandszaken en bevordering werkgelegenheid
 • Herstructurering bedrijventerreinen (incl. bestemmingsplannen)
 • Verkeer & vervoer, waaronder “Rotterdam Vooruit”, openbaar vervoer en veren
 • Milieubeleid, waaronder afvalinzameling en – verwerking en energiebeleid
 • Automatisering en informatiebeleid
 • Openluchtrecreatie en natuurbescherming (inclusief landinrichting)
 • Vervanging portefeuille burgemeester

 Wethouder C. van der Graaf

Wethouder C. van der Graaf, PvdA
c.vandergraaf@nederlek.nl

 Portefeuille

 • 2e loco burgemeester
 • Sociale Zorg en Reïntegratie, waaronder werkloosheidsbestrijding, sociale werkvoorziening, integratie nieuwkomers en volwasseneneducatie
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (o.a. ouderenbeleid, integraal jeugdbeleid, kinderopvang, peuterspeelzalen en naschoolse opvang, incl accommodaties). 
 • Openbaar basis  en voortgezet onderwijs (schoolbestuurlijke taak)
 • Lokaal onderwijsbeleid, waaronder huisvesting, onderwijsachterstandenbeleid, schoolbegeleiding, leerlingenvervoer en leerplicht
 • Volkshuisvesting (inclusief woonruimteverdeling)
 • Volksgezondheid
 • Welzijn, incl. sport, kunst , cultuur (incl. programmering cultuurhuis)
 • (digitale) dienstverlening
 • Agrarische zaken en bovengemeentelijke ruimtelijke plannen (veenweidepact, regionale structuurvisie)
 • Vervanging portefeuille wethouder Roelse 
 Gemeentesecretaris H. van Steeg
h.vansteeg@nederlek.nl